[1]
ทรัพย์ประมวล ท. 2023. ระบบบริหารการสอบรายวิชาโครงงานการศึกษาเอกเทศ บริบทของการศึกษาในช่วงหลีกเลี่ยงโรคระบาด. วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี . 4, 1 (มิ.ย. 2023), 17–31.