[1]
ศรีสุวรรณ ช. และ ศรีราจันทร์ ณ. 2023. การพัฒนาระบบต้นแบบเพื่อการจัดการความรู้ด้านหลักสูตรด้วยเว็บเซอร์วิส. วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี . 4, 1 (มิ.ย. 2023), 73–89.